pllogo

Opće informacije

Opći podaci Društva PHARMAVES LIFE d.o.o.

Upisano na Trgovačkom sudu Zagrebu, MBS 081348312, sa žiro računom u Raiffeisen banci d.d. Zagreb

IBAN HR26 2484008 1135187292

Uprava: Milan Vesel, Ivana Živković Abraham

Temeljni kapital: 20.000,00 kn, uplaćen u cijelosti